Atribuțiile subprefectului

Atribuţiile subprefectului
1. cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice:
a) analizarea activităţii desfăşurate de serviciile publice deconcentrate, de serviciile publice
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi de serviciile publice
comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi elaborarea de
propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului;
b) examinarea, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile
administraţiei publice locale, a stadiului de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează
în comun;
c) consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului
prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
d) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter
tehnic sau de specialitate către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public
deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituţiei prefectului;
e) asigurarea examinării proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia
bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz,
prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale organizat
la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;
f) întocmirea proiectului regulamentului de funcţionare a colegiului prefectural, cu respectarea
prevederilor regulamentului-cadru;
g) dispunerea măsurilor în vederea organizării şedinţelor colegiului prefectural, stabilirea, după
consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi şi a listei invitaţilor,
pe care le înaintează prefectului;
h) urmărirea modului de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija
secretariatului colegiului prefectural, şi formularea de propuneri în cazul nerespectării acestora,
pe care le înaintează prefectului;
i) gestionarea şi urmărirea măsurilor dispuse de către prefect în calitate de preşedinte al
comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, precum şi a hotărârilor luate în cadrul
comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
2. cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului:
a. asigurarea conducerii operative a instituţiei prefectului, cu excepţia cancelariei prefectului;
b. elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei prefectului, pe
care îl supune spre aprobare prefectului;
c. asigurarea elaborării proiectului ordinului prefectului privind înfiinţarea şi organizarea oficiilor
prefecturale şi transmiterea acestuia către Ministerul Afacerilor Interne;
d. asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter
individual;
e. primirea, distribuirea corespondenţei şi urmărirea rezolvării acesteia în termenul legal;
f. elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le
prezintă prefectului;
g. asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către Ministerul Afacerilor
Interne, precum şi publicarea în monitorul oficial al judeţului ori al municipiului Bucureşti, după
caz;
h. îndrumarea metodologică a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale şi ai subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu excepţia secretarului general al judeţului, respectiv
al municipiului Bucureşti;
i. gestionarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea
sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
j. stabilirea şi urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile
de activitate specifice instituţiei prefectului;
k. înaintarea către prefect de propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal
al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea
documentelor;
l. acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor
de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţate de acestea;
m. verificarea documentaţiei şi aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe
teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al
Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la
Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999,
aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;
n. aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei prefectului, cu excepţia
celor care conţin informaţii clasificate ca secrete de stat sau de serviciu;
o. asigurarea secretariatului comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de propietate privată
asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene;
p. exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu
şi convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor
legi.